Parafialna Rada Duszpasterska

jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie osób świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii, a jej celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Powołane Parafialne Rady Duszpasterskie, w duchu wiary, pomagają duszpasterzom w budowaniu żywej misjonarskiej wspólnoty parafialnej, podają propozycje dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich, a także podczas systematycznych spotkań planują i realizują proponowane działania duszpasterskie.

W roku 2022 na podstawie dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego powołana została przy parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu Parafialna Rada Duszpasterska, a zasady jej funkcjonowania określa Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwa 4 lata, a tworzą ją z urzędu ksiądz proboszcz oraz z jego nominacji katolicy świeccy jako reprezentanci różnych grup wiekowych i społecznych, stowarzyszeń i zespołów parafialnych, jak i poszczególnych rejonów tej parafii.

Do przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej działającej przy parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu należą:

  • Urszula Drajer
  • Krzysztof Flagmański
  • Halina Gościewska
  • Krzysztof Konieczny
  • Marcin Nowicki
  • Anna Otocka
  • Kinga Pielin
  • Mikołaj Radziszewski
  • Daria Mazurek-Sokalska
  • Halina Terczewska

Spotkania PRD odbywają się co najmniej raz na kwartał (informacje o ich terminach przekazywane są w ogłoszeniach parafialnych lub bezpośrednio członkom Rady).